ตลอด 35 ปีที่ผ่านมา

นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่น ที่จะผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพ ให้ลูกค้าพึงพอใจ และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในตลาดอาหารว่างทุกชนิดในประเทศ และมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศให้ทั่วทุกภูมิภาค
พร้อมกับการพัฒนาสู่อาหารเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1. ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม