*ข้อมูลที่ต้องกรอก

  ตำแหน่งที่สมัคร* 1. ตำแหน่งที่สมัคร* 2.

  อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง* บาท

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประวัติส่วนตัว

  ชื่อ* นามสกุล*

  เกิดเมื่อวันที่ อายุ สัญชาติ*

  เชื้อชาติ ศาสนา

  ส่วนสูง เซนติเมตร | น้ำหนัก กิโลกรัม

  บัตรประชาชน* วันหมดอายุ (dd/mm/yyyy) *

  สถานภาพทางการทหาร เพราะ

  สถานภาพครอบครัว

  ชื่อคู่สมรส

  อาชีพ

  สถานที่ทำงาน

  โทรศัพท์

  จำนวนบุตร คน | หญิง คน | ชาย คน

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ภูมิลำเนาเดิม

  ภูมิลำเนาเดิมเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน

  ซอย ถนน แขวง/ตำบล

  เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

  โทรศัพท์

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ที่อยู่ปัจจุบัน

  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่* หมู่ที่ หมู่บ้าน

  ซอย ถนน* แขวง/ตำบล

  เขต/อำเภอ* จังหวัด* รหัสไปรษณีย์*

  โทรศัพท์* โทรศัพท์เคลื่อนที่* E-mail*

  บิดามารดา

  พี่น้องรวม คน เป็นชาย คน เป็นหญิง คน

  ท่านเป็นคนที่

  ความสัมพันธ์

  บิดา
  ชื่อนามสกุล อายุ อาชีพ

  สถานที่ทำงาน

  มารดา
  ชื่อนามสกุล อายุ อาชีพ

  สถานที่ทำงาน

  พี่น้อง
  1. ชื่อนามสกุล อายุ อาชีพ

  สถานที่ทำงาน

  2. ชื่อนามสกุล อายุ อาชีพ

  สถานที่ทำงาน

  3. ชื่อนามสกุล อายุ อาชีพ

  สถานที่ทำงาน

  4. ชื่อนามสกุล อายุ อาชีพ

  สถานที่ทำงาน

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษาสูงสุด

  ชื่อสถาบัน* วุฒิการศึกษา* สาขาวิชา*

  ปีที่เข้าศึกษา* ปีที่จบการศึกษา* เกรดเฉลี่ย*

  ประถมศึกษา

  ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

  ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย

  มัธยมศึกษา (ต้น)

  ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

  ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย

  มัธยมศึกษา (ปลาย)

  ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

  ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย

  อาชีวศึกษา

  ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

  ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย

  ปริญญาตรี

  ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

  ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย

  อื่นๆ

  ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

  ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประวัติการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)

  มีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

  1. ชื่อสถานที่ทำงาน* ดำแหน่งงาน*

  ลักษณะงาน*

  เข้าทำงานเมื่อ* ลาออกเมื่อ* ค่าจ้าง*

  สาเหตุที่ออก*

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2. ชื่อสถานที่ทำงาน ดำแหน่งงาน

  ลักษณะงาน

  เข้าทำงานเมื่อ ลาออกเมื่อ ค่าจ้าง

  สาเหตุที่ออก

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3. ชื่อสถานที่ทำงาน ดำแหน่งงาน

  ลักษณะงาน

  เข้าทำงานเมื่อ ลาออกเมื่อ ค่าจ้าง

  สาเหตุที่ออก

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ความสามารถพิเศษ

  ความสามารถด้านภาษา
  ภาษาอังกฤษ

  การพูด การเขียน การอ่าน

  ภาษาจีน

  การพูด การเขียน การอ่าน

  พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที

  อื่นๆ (โปรดระบุ)

  คอมพิวเตอร์โปรแกรม

  ความสามารถในการขับรถ รถยนต์รถจักรยานยนต์

  การมีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์รถจักรยานยนต์อื่นๆ โปรดระบุ

  ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ความสัมพันธ์

  สถานที่ทำงาน โทรศัพท์

  บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน

   *ข้อมูลที่ต้องกรอก

   ตำแหน่งที่สมัคร* 1. ตำแหน่งที่สมัคร* 2.

   อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง* บาท

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ประวัติส่วนตัว

   ชื่อ* นามสกุล*

   เกิดเมื่อวันที่ อายุ สัญชาติ*

   เชื้อชาติ ศาสนา

   ส่วนสูง เซนติเมตร | น้ำหนัก กิโลกรัม

   บัตรประชาชน* วันหมดอายุ (dd/mm/yyyy) *

   สถานภาพทางการทหาร เพราะ

   สถานภาพครอบครัว

   ชื่อคู่สมรส

   อาชีพ

   สถานที่ทำงาน

   โทรศัพท์

   จำนวนบุตร คน | หญิง คน | ชาย คน

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ภูมิลำเนาเดิม

   ภูมิลำเนาเดิมเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน

   ซอย ถนน แขวง/ตำบล

   เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

   โทรศัพท์

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ที่อยู่ปัจจุบัน

   ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่* หมู่ที่ หมู่บ้าน

   ซอย ถนน* แขวง/ตำบล

   เขต/อำเภอ* จังหวัด* รหัสไปรษณีย์*

   โทรศัพท์* โทรศัพท์เคลื่อนที่* E-mail*

   บิดามารดา

   พี่น้องรวม คน เป็นชาย คน เป็นหญิง คน

   ท่านเป็นคนที่

   ความสัมพันธ์

   บิดา
   ชื่อนามสกุล อายุ อาชีพ

   สถานที่ทำงาน

   มารดา
   ชื่อนามสกุล อายุ อาชีพ

   สถานที่ทำงาน

   พี่น้อง
   1. ชื่อนามสกุล อายุ อาชีพ

   สถานที่ทำงาน

   2. ชื่อนามสกุล อายุ อาชีพ

   สถานที่ทำงาน

   3. ชื่อนามสกุล อายุ อาชีพ

   สถานที่ทำงาน

   4. ชื่อนามสกุล อายุ อาชีพ

   สถานที่ทำงาน

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ประวัติการศึกษา

   ระดับการศึกษาสูงสุด

   ชื่อสถาบัน* วุฒิการศึกษา* สาขาวิชา*

   ปีที่เข้าศึกษา* ปีที่จบการศึกษา* เกรดเฉลี่ย*

   ประถมศึกษา

   ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

   ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย

   มัธยมศึกษา (ต้น)

   ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

   ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย

   มัธยมศึกษา (ปลาย)

   ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

   ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย

   อาชีวศึกษา

   ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

   ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย

   ปริญญาตรี

   ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

   ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย

   อื่นๆ

   ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

   ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ประวัติการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)

   มีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

   1. ชื่อสถานที่ทำงาน* ดำแหน่งงาน*

   ลักษณะงาน*

   เข้าทำงานเมื่อ* ลาออกเมื่อ* ค่าจ้าง*

   สาเหตุที่ออก*

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   2. ชื่อสถานที่ทำงาน ดำแหน่งงาน

   ลักษณะงาน

   เข้าทำงานเมื่อ ลาออกเมื่อ ค่าจ้าง

   สาเหตุที่ออก

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   3. ชื่อสถานที่ทำงาน ดำแหน่งงาน

   ลักษณะงาน

   เข้าทำงานเมื่อ ลาออกเมื่อ ค่าจ้าง

   สาเหตุที่ออก

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ความสามารถพิเศษ

   ความสามารถด้านภาษา
   ภาษาอังกฤษ

   การพูด การเขียน การอ่าน

   ภาษาจีน

   การพูด การเขียน การอ่าน

   พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที

   อื่นๆ (โปรดระบุ)

   คอมพิวเตอร์โปรแกรม

   ความสามารถในการขับรถ รถยนต์รถจักรยานยนต์

   การมีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์รถจักรยานยนต์อื่นๆ โปรดระบุ

   ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ความสัมพันธ์

   สถานที่ทำงาน โทรศัพท์

   บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน